Reglement

REGLEMENT LIONS TELLERLIKKER RALLY 2016

LEZEN VOORDAT U START…..!

Voor zover in onderstaande tekst niet is afweken, is het Standaard Reglement Relmatigheidsritten versie 2.0 oktober 2014 van de NHRF (Nederlands Historische Rally Federatie) van toepassing. Het reglement van de NHRF en onderstaande aanpassingen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dient als één geheel te worden gelezen.
Op verzoek zal de organisatie de deelnemers een exemplaar per e-mail doen toekomen.
Nadere informatie: www.nhrf.nl

Wijzigingen en/of aanvullingen:

Art. 1

De rit heeft het karakter van een toertocht en is ongeveer 217 kilometer lang. De start is aan het Marktplein in Winschoten. Tijdens de rit zijn koffie-,lunch- en thee-pauzes ingepland.

Deelnemers vertrekken om de minuut op startnummervolgorde, te beginnen om 09.31 uur. Tenzij later anders wordt bepaald geldt een gemiddelde snelheid van 42 km/uur.

Op de website van de rally staat een rubriek “Toursysteem”. De daarin beschreven zaken betreffen algemene rit-voorbeelden en dus (nu) niet van toepassing !

De tocht wordt gereden volgens het al jaren gehanteerde Bol-Pijl-systeem. Deze eenvoudige wijze van routebepaling gaat uit van het rijden van getekende richting-situaties (waarin men vanuit de “bol” de kortste weg naar de “pijlpunt” rijdt) met tussen die richtingveranderingen het rijden van “de meest voor de hand liggende rechtdoorgaande route” over de tussenafstanden die bij de schetsen zijn vermeld.

Voor degene die het systeem nog niet kent: Een legenda / uitleg over “bol-pijl” is voor de start op aanvraag verkrijgbaar. Tenzij in het routeboek duidelijk anders is aangeduid worden uitsluitend verharde wegen gebruikt.

-Aanvulling: Op enkele getekende bol-pijl schetsen in de rit is het mogelijk om in plaats van de kortste route van bol naar pijl de langste route te kiezen, waarbij wegen / weggedeelten slechts 1 x mogen worden gebruikt. Als die keuze er is dient men daar de langste route te kiezen. (Geldt niet voor rotondes).

Art. 2

Door inschrijving en deelname accepteren de deelnemers het volgende:

-De organisatie heeft de rit zo optimaal mogelijk voorbereid; er is geen mogelijkheid van protest of beroep betreffende de routes, de opdrachten, de vragen of de uitslag.

-De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke als gevolg van of naar aanleiding van deelname aan de Lions Tellerlikker Rally ontstaat.

-Deelnemers rijden de tocht onder alle bepalingen van dit reglement en van het NRHF

-Indien deelnemers door misdragingen, onsportief gedrag of onacceptabel rijgedrag

de Lions Tellerlikker Rally een negatief imago (kunnen) bezorgen kunnen zij van

(verdere) deelname worden uitgesloten

-Een ieder houdt zich aan de geldende verkeersregels.

-Er wordt een klassement opgemaakt naar behaalde strafpunten. De equipe met de

minste strafpunten wint. Bij pech is het de equipe toegestaan om de rit -indien gewenst en mogelijk- voort te zetten met een andere auto maar dan buiten mededinging.

Art. 3

Voor aantekeningen omtrent kontroleletters en de uitvoering van eventuele opdracht(en) ontvangen de deelnemers twee kontrolekaarten, die men ongevraagd aanbiedt aan de (tijd)kontroleurs onderweg en die men aan de finish van de tocht dient in te leveren. (Doorhalingen e.d. op deze kontrolekaarten worden fout gerekend).

Let op: De bemanning van een tijdkontrole noteert Uw passeertijd, maar tekent meestal ook een vakje af onder Kontroles; zorg dat U dus de letters hebt ingevuld als U de kaart aanreikt!

Om bij gelijk aantal strafpunten een klassering te bepalen geldt eerst wie de minste tijdstrafpunten heeft, vervolgens wie langer foutloos reed en als derde het lot.

De gehele route wordt gevonden aan de hand van het routeboek.

Op twee plaatsen is een korte rijtest voorbereid (=behendigheid, op tijd). Instructie volgt ter plaatse. Het meedoen daaraan is niet verplicht, men krijgt bij eventuele niet-deelname per rijtest een zogenaamde normtijd toegekend.

Zie vervolg, art 4 t/m 6

Art. 4

Bemande (tijd)kontroles: Tijdkontroles zijn kenbaar aan een geel doek waarop een uurwerk is afgebeeld; ze staan rechts van de route. (Er kunnen ook “niet herkenbare” kontroleposten aan de route zijn bijv. voor het letten op verkeersovertredingen of het ongemerkt noteren van passeertijden). De plaats van de meeste tijdkontroles is in het routeboek vermeld (aanduiding: Tijdpost). Er kunnen ook geheime tijdkontroles zijn, d.w.z. dat de plaats daarvan niet in het routeboek te vinden is.

Men moet stoppen bij elke bemande (tijd-)kontrole en de kontrolekaart aanbieden.

(Er mag in het zicht van een bemande kontrole worden gestopt en/of gewacht mits men geen hinder voor anderen veroorzaakt).

Als meld-tijd bij een bemande kontrole geldt het aanreiken van de kontrolekaart.

Bij het aandoen van iedere tijdkontrole (te vroeg, te laat of op tijd) begint vanaf daar weer een nieuw (tijdrij-)traject. Dat wil zeggen dat men eventuele minuten “te vroeg” of “te laat” niet moet c.q. behoeft te compenseren in het vervolg van de rit !

De door uzelf te berekenen tijd voor een (deel)traject dient naar beneden afgerond te worden. Zou de rijtijd bijv. op 35,6 minuten uitkomen dan dient men zich 35 minuten na de vorige tijdkontrole aan te melden. I.P.T betekent: Ideale Passeer Tijd. Van enkele Tijdposten is de IPT in het routeboek vermeld.

Art. 5

STRAFPUNTEN (str.p.) kunnen als volgt worden toegekend:

-Voor te laat melden bij START of HERSTART bij een tijdkontrole: 5 str.p. p min te laat

-Voor het geheel MISSEN van een (tijd)KONTROLE: 50 str.p.

-Voor een geconstateerde VERKEERsovertreding: 25 str.p.

-Voor TIJDRIJDEN (-oftewel het rijden van alle regelmatigheidstrajecten tussen twee

tijdkontroles-) Voor het te vroeg melden: 4 str.p. per minuut

Voor het te laat melden: 2 str.p. per minuut.

(De minuut telt als deze “vol” is d.w.z. 12 u 15 min. 44 sec = 12.15 u)

Start en finish zijn ook tijdkontroles.

-Het missen van (of fout noteren) van KONTROLELETTERS: 10 str.p.

Op een aantal plaatsen aan de route staan / hangen kontroleletters op

felgele ondergrond (bordjes, ongeveer 15 x 20 cm, zie voorbeeld bij de start).

Aan beide zijden van de gereden route geplaatste letters zijn juist. (Als een letter

wel vanaf de route te zien is maar bijv. duidelijk geplaatst aan een zijweg of parallelweg die

men niet berijdt dan is deze onjuist).

De (juiste) letters dient men - in volgorde van passeren- te noteren op de

kontrolekaart. (Tijdkontroleurs letten ook op de invulling van de letters).

-Rode Draad 1: Bij de start krijgt men een blad uitgereikt waarop 6 kaartfragmentjes zijn afgebeeld. U passeert tijdens de rit de weggedeelten die op die kaartfragmentjes met een zwart pijltje zijn ingetekend en wel in de rijrichting van het pijltje. Uw opdracht is om de volgnummers van de 6 bol-pijl-schetsen uit het routeboek die U op de betreffende kaartfragmentjes uitvoert te noteren op kontrolekaart 2. Voor elk gemist/fout schetsnummer wordt 10 str.p. toegekend.

-Rode draad 2: Bij de start krijgt U een fotoblad met afbeeldingen van delen van hedendaagse auto’s. Uw opdracht is van deze auto’s het merk te achterhalen en te noteren onder de betreffende foto’s op het fotoblad. Vermeldt ook uw startnummer op dit blad !.

U mag hier tot aan de lunch over doen! Daar moet U het fotoblad bij de tijdpost inleveren ! Voor elk gemist automerk worden 10 str.p. toegekend.

Art. 6

Volgens het berekende tijdschema zullen de deelnemers tussen + 16.30 en 17.30 uur aan de finish zijn. In geval van pech of uitvallen om andere reden s.v.p. de organisatie in kennis stellen. De Finish is bij restaurant Azzurro, Redersplein 8, 9685 AW Blauwestad.

Telefoonnnummer uitzetter Jan Hulzebos: 06 50 665554. Van de finishpost: 06 21541681.